Gebruiksvoorwaarden voor de websites van Handicare Stairlifts

Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Handicare Stairlifts B.V., gevestigd op het adres Newtonstraat 35, 1704 SB Heerhugowaard (hierna: ‘Handicare’). Handicare heeft lokale websites in meerdere landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Italië. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan een website van Handicare. Door de website(s) te bezoeken, stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'de gebruiksvoorwaarden'). Handicare kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden van kracht op het moment dat deze worden gepubliceerd. Daarom adviseren we u om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende aandacht en zorgvuldigheid waarmee Handicare zijn websites beheert, is het mogelijk dat bepaalde informatie op deze website onvolledig, incorrect of verouderd is. De op of via deze websites verstrekte informatie kan op elk gewenst moment worden aangepast. Deze wijzigingen worden onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving van kracht. Handicare garandeert niet dat de websites altijd en zonder onderbrekingen beschikbaar zijn. Handicare behoudt zich het recht voor om de technische kenmerken en de toegankelijkheid van de websites zonder voorafgaande kennisgeving te optimaliseren of aan te passen. Handicare wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortkomt uit of op welke manier dan ook samenhangt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die via de websites wordt verkregen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de websites.

Toegang tot en gebruik van onze websites

U hebt het recht onze websites te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Commercieel gebruik (zoals het gebruik van (delen van) de websites om reclameopbrengsten te verkrijgen, of een (gedeeltelijke) overname van inhoud) is streng verboden. U mag de normale werking van onze websites niet hinderen en u verbindt zich tot naleving van de volgende gedragsregels op onze website:

  1. geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van Handicare of van auteurs (in brede zin) die informatie op onze websites plaatsen;
  2. het gebruik van onze websites door andere bezoekers niet hinderen;
  3. geen spam, virussen, malware of andere ongewenste berichten of informatie verspreiden via onze websites;
  4. de beveiliging van onze websites niet omzeilen of hinderen;
  5. geen tools zoals robots of spiders gebruiken voor het doorzoeken of indexeren van (delen van) onze websites. Zoekmachines moeten volledig aan het protocol voldoen.

Indien u zich niet aan een of meer van de genoemde gedragsregels houdt, kunnen we u de toegang tot onze websites ontzeggen.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar websites van derden. Dit houdt niet automatisch in dat Handicare die websites aanbeveelt, met de inhoud van die websites instemt of op welke manier dan ook met die websites samenwerkt. Bovendien geeft Handicare geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van de (informatie op) die websites. Handicare is derhalve niet verantwoordelijk voor (informatie op) dergelijke websites. Het verdient aanbeveling de privacyverklaringen van de desbetreffende websites door te lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databaserechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en het ontwerp van de websites van Handicare rusten uitsluitend bij Handicare en zijn licentiegevers. Handicare behoudt zich met betrekking tot de websites van Handicare nadrukkelijk alle rechten voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Handicare is het niet toegestaan de websites van Handicare op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk te kopiëren, op te slaan, opnieuw te gebruiken of op een andere manier te reproduceren of te publiceren.

Privacy en cookies

De privacyverklaring en de cookieverklaring van Handicare gelden voor elk gebruik van de websites van Handicare en maken integraal onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Klik hier om de privacyverklaring weer te geven.

Handicare registreert aanvullende informatie over het gebruik van de diensten van Handicare. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies en soortgelijke technieken. In de cookieverklaring van Handicare vindt u informatie over de manier waarop en de doelen waarvoor deze informatie wordt verzameld. Klik hier om de cookieverklaring weer te geven.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die in verband hiermee ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Alkmaar.

Onze Partners

traplift-partners-belgie-2.jpg

Lokale partners in heel België

Ook in uw regio is één van onze partners aanwezig. 

Onze erkende partners